ტრეინინგის შესახებ 

კურსი მონაწილეებს მიაწვდის პროექტების მართვის როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ცოდნას. თეორიულ ნაწილში განხილული იქნება პროექტების მართვის საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიები. კურსი გაჯერებულია პრაქტიკული მაგალითებით, რაც საშუალებას მოგცემთ დაინახოთ თეორიული ცოდნის რეალური განხორციელების შესაძლებლობები პრაქტიკაში. კურსის განმავლობაში ასევე იქნება ქეისები საქართველოს ბაზარზე წამყვანი ორგანიზაციების პრაქტიკიდან და ტრენერების პირადი გამოცდილებიდან.

 რა თეორიულ ცოდნას მივიღებ 

კურსი დაფარავს ისეთ თეორიულ საკითხებს, როგორიც არის:

 • პროექტის განმარტება, პროექტის მენეჯერი და მისი როლი;
 • პროექტის სასიცოცხლო ციკლი, გავითარების ფაზები;
  • ინიცირება;
  • დაგეგმვა;
  • აღსრულება;
  • კონტროლი და მონიტორინგი;
  • დახურვა;
 • პროექტის საკვანძო სამკუთხედები, დაინტერესებული მხარეები;
 • პროექტები და ოპერაციები, ორგანიზაციულ-სტრუქტურული მოდელები;
 • პროექტის ტიპები, პრიორიტეტები, გარემო ფაქტორები;
 • პროექტის ინტეგრაციის მართვა;
 • პროექტის შინაარსის მართვა;
 • პროექტის ვადის მართვა;
 • პროექტის ბიუჯეტის მართვა;
 • პროექტის რისკების მართვა;
 • პროექტის ხარისხის მართვა;
 • პროექტის გუნდის მართვა;
 • პროექტის კომუნიკაციების მართვა;
 • პროექტის შესყიდვების მართვა;
 • პროექტის დოკუმენტების შექმნა და მართვა;
  • შინაარსის დოკუმენტი (Project Scope Statement);
  • წესდების დოკუმენტი (Project Charter);
  • WBS (Work Breakdown Structure);
  • კომუნიკაციის გეგმა;
  • პასუხისმგებლობების მატრიცა (Responsibilities Matrix);
  • ბიუჯეტი;
  • ცვლილებების დოკუმენტი (Change Registry);
  • SWOT ანალიზი;
 • მართვის ზოგადი პრინციპები და პროექტების მართვა;
 • Waterfall და Agile მეთოდოლოგიები, მათი შინაარსი და განსხვავებები;

 

 რა პრაქტიკულ უნარებს შევიძენ 

კურსის დასრულების შემდეგ თქვენ შეძლებთ განსხვავებულად შეხედოთ პროექტს და მის პრაქტიკული განხორციელების პროცესს. იქნებით აღჭურვილი სათანადო უნარებით და გეცოდინებათ:

 • როგორ გავაკეთოთ ინიცირება და როგორ ვმართოთ პროექტი;
 • როგორ შევძლოთ სრული სურათის მუდმივ რეჟიმში დანახვა პროექტის მიმდინარეობისას;
 • ამოცანების განაწილება და პრიორიტეტიზაცია, ისე რომ გათვალისწინებული იყოს მათი კავშირი პროექტის სხვადასხვა თემებთან მიმართებაში;
 • ცვალებადი და მუდმივად განვითარებადი ბიზნეს პროცესების მართვა;
 • როგორ ვმართოთ გუნდი რომელიც ჩართულია მათთვის აქამდე უცნობ და ახალ ბიზნეს პროცესში;
 • როგორ ვმართოთ პროცესები მიზნებზე ორიენტირებულად;
 • შეძლებთ დაინახოთ რა არის საჭირო, რისთვის და როგორ, რომ განვახორციელოთ დასახული მიზნები;
 • შეძლებთ რეალურად აღიქვათ ის პრაქტიკული მნიშვნელობა რაც გააჩნია პროექტს და პროექტის მენეჯერის არსებობას.
 • შეძლებთ ყველაფერს მისცეთ ზუსტი და დოკუმენტური სახე, იმ ფორმით რაც აპრობირებულია პრაქტიკაში;

 

 ტრენერები 

კურსის განმავლობაში თქვენთან იმუშავებენ ტრენერები, რომელთაც გააჩნიათ:

 • პრაქტიკული გამოცდილება პროექტების მართვაში
 • საქართველოს ბაზარზე წამყვან კომპანიებში მუშაობის გამოცდილება
 • როგორც ფრონტ-ოფისის, ასევე შუა და მაღალი რგოლის მენეჯერული გამოცდილება

სრულად ტრენერებზე

 ინფორმაცია კურსის შესახებ 

 • კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე (16 საათი)
 • შეხვედრების ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ
 • შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი
 • კურსის საფასური: 400 ლარი
 • გადახდის სქემა: შესაძლებელია როგორც ერთიანი გადახდით, ასევე საბანკო განვადებით
 • კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი

 

პროექტების მართვა