კურსის შესახებ 

IT ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად მათი დანერგვა ორგანიზაციისთვის სულ უფრო სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენს. ხშირად ავტომატიზებული ბიზნეს პროცესები კომპანიის კონკურენტუნარიანობის უმთავარესი განმსაზღვრელია. კურსი მონაწილეებს მიაწვდის IT პროექტების მართვის როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ცოდნას, მათ შორის ტრენერების პირადი გამოცდილებიდან.