პროექტების მართვა

 ტრეინინგის შესახებ  აღნიშნული კურსი მონაწილეებს მიაწვდის პროექტების მართვის როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ცოდნას. თეორიულ ნაწილში განხილული იქნება პროექტების მართვის საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიები. […]

ეფექტური გაყიდვები

 ტრეინინგის შესახებ  კურსი მიზნად ისახავს გააღრმავოს ცოდნა და გამოცდილება გაყიდვების შესახებ როგორც დამწყებ, ასევე შემდგარ გაყიდვების მენეჯერებში. პროგრამა მოიცავს მეთოდოლოგიურ […]

ინტენსიური საგადასახადო კურსი

 ტრეინინგის შესახებ  საგადასახადო კოდექსის ზოგადი კურსის მიზანია მსმენელებს გააცნოს საგადასახადო კანონმდებლობაში არსებული თეორიული და პრაქტიკული საკითხები. განხილული იქნება საქართველოში ყველა […]

IT პროექტების მართვა (მალე)

 კურსის შესახებ  IT ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად მათი დანერგვა ორგანიზაციისთვის სულ უფრო სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენს. ხშირად ავტომატიზებული ბიზნეს პროცესები კომპანიის კონკურენტუნარიანობის […]